مقالات

گرایه‌ی تایید جویی (confirmation bias)

تأیید و تمایل به تأییدگرایی که سخت در عادات و خرد رایج ما جا افتاده است، می‌تواند بسیار خطرآفرین...